Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej RTG i USG

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej RTG i USG

 

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.633 z późn. zm) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej RTG i USG w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach w zakresie opisów zdjęć RTG, wykonywania badań RTG z kontrastem oraz wykonywania badań USG dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

85150000-5  Usługi obrazowania medycznego, 85143000-3 Usługi ambulatoryjne,

85111000-0 Usługi szpitalne.

 

Okres realizacji umowy: od 01.07.2023 r. do 30.06.2025 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 22.05.2023 r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

 

„ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej RTG i USG „

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 22.05.2023 r. o godz. 12:30.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 01.06.2023 r.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,                      a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.633 z późn. zm.)

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej.

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Wzór umowy załącznik Nr 3

Przedłużenie konkursu

Wyniki konkursu