Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie zapewnienia pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta poprzez pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji w Rydułtowach

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie zapewnienia pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta poprzez pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji w Rydułtowach

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 799  ) oraz art. 140 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 146) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych
w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

           

          Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia pomocy lekarza
w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta
poprzez pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych
w Oddziale Rehabilitacji w Rydułtowach w dni powszednie oraz dni ustawowo i
dodatkowo wolne od pracy wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem
ustalonym z udzielającym zamówienie ( KOD CPV 85121100-4 ogólne usługi
lekarskie)

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

           Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 12.07.2024r. do godz.12.00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych –   w zakresie  zapewnienia pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta poprzez pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji w Rydułtowach”

          Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 12.07.2024 r.  godz. 12.30

          Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.07.2024 roku.

          Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 146) w związku z art. 26  ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z  2024 roku  poz. 799 )

Konkurs szczególne warunki konkursu

Oferta do konkursu

Oświadczenie zał. 2

Umowa Zlecenie

Wzór Umowy dyż. pod telefonem

Unieważnienie konkursu