Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. oraz udzielaniem konsultacji w innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy

Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. oraz udzielaniem konsultacji w innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 991 z późn. zm. ) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 658 z późn.zm.) z późniejszymi zmianami ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

  1. Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. oraz udzielaniem konsultacji w innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy, (KOD CPV 85121100-4)
  1. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru pod telefonem w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. oraz udzielaniem konsultacji w innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej. (KOD CPV 85121100-4)

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 14.07.2023 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. oraz udzielaniem konsultacji w innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i  dodatkowo wolne od pracy,

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 14.07.2023 r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.07.2023 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 658 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 991 z późn. zm. )

Konkurs – szczególne warunki konkursu

Oferta do konkursu

Załącznik nr 1 do-umowy – zakres czynności

Załącznik nr 2 do umowy – oświadczenie

Wzór umowy

Przedłużenie konkursu 14.07.2023

Przedłużenie konkursu 31.07.2023

Przedłużenie konkursu 16.08.2023

Przedłużenie konkursu 31.10.2023