Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów jako: H51, H52, H53, H55, A22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów jako: H51, H52, H53, H55, A22

 

 Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 roku poz. 991 z późn. zm.) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2561 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach wykonywania procedur z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów jako: H51, H52, H53, H55, A22 dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

85111000-0 – Usługi szpitalne

Okres realizacji umowy: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 04.12.2023r. do godz. 13:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów jako: H51, H52, H53,H55,A22”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 04.12.2023r. o godz. 13:15.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.12.2023  r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Szczegółowe warunki konkursu Diamy

Wzór Umowy zabiegi w zakresie wykonywania procedur JGP H51, H52 H53, H55 A22

Załącznik Nr 1 Oferta

Załącznik Nr 2 oświadczenie

Ogłoszenie konkursu ofert DIAM

Wyniki konkursu 14.12.2023