Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni użytkowej

Przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni użytkowej

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą

w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51

Wodzisław Śląski

www.zoz.wodzislaw.pl

e-mail przetargitech@zoz.wodzislaw.pl

Nr spr 4/TT-W/2023

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę powierzchni użytkowych

będących w użytkowaniu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO DZIERŻAWY

I Dzierżawa powierzchni w drodze przetargu na okres 3 lat, stawka minimalna dzierżawy za 1 m2 powierzchni.

 1. Budynki Szpitala w Wodzisławiu Śl ul. 26 Marca 51

a/ dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni całkowitej 16,65m2

Minimalna stawka za 1 m 2 powierzchni : 25,20 zł netto / 1m2

Najemca dodatkowo będzie obciążany podatkiem od nieruchomości od dzierżawionej powierzchni oraz opłatami za zużycie mediów.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej i wody nastąpi na podstawie wyliczonych wartości ryczałtowych bądź wskazań podliczników zamontowanych na własny koszt przez Wynajmującego.

Aktualizacja opłat o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 1 raz w roku .

 1. II. Na wizję lokalną można się umówić telefonicznie z Sekcją Techniczną:

Wodzisław Śląski – tel 324591707

III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT

1.Ofertę pod rygorem nieważności – należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką : na komputerze lub ręcznie długopisem itp. / na dołączonym formularzu ofertowym /.

 1. W ofercie Najemca przedstawia cenę netto i brutto za 1m wynajmowanej powierzchni.
 2. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
 3. Wynajmujący dopuszcza składania ofert na poszczególne lokalizacje.
 4. WADIUM

1.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 500 zł . Wadium wnosi się w

gotówce w kasie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26-go Marca 51 , najpóźniej

do dnia 10.10.2023 r godz 11:00 .

2.Wadium złożone przez Najemcę/Dzierżawcę który wygra przetarg zostanie zarachowane na

poczet czynszu najmu/dzierżawy.

3.Wadium przepada na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim jeżeli oferent, którego

oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

 1. SKŁADANIE OFERT
 2. Składanie ofert odbywa się do dnia 10.10.2023 r do godz 11:00 w siedzibie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – Sekcja Techniczna w Wodzisławiu Śląskim, oferty powinny być składane pisemnie w zamkniętej kopercie oznaczonej Jako „ Oferta na najem/dzierżawę powierzchni”.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się 10.10.2023 r o godz 11:30 w siedzibie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – Sekcja Techniczna Wodzisław Śląski.
 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert prowadzący przetarg sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w wymaganej wysokości.
 5. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.

5.Oferent może złożyć na jedną powierzchnię tylko jedną ofertę .

 1. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny rozumianej jako wynagrodzenie za 1 miesiąc, prowadzący będzie kontynuował przetarg w formie licytacji.
 2. Po zakończeniu przetargu, Wynajmujący ustali termin zawarcia umowy i wezwie Najemcę/Dzierżawcę, który wygra przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy.

8.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 1. Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni.

 

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

Wodzisław Śląski dnia 19.09.2023 r.

 

 

Formularz cenowy

Regulamin przetargu 2023

Umowa najmu wzór