Praktyki zawodowe

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od wielu lat pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności  i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego oferując możliwość odbywania praktyk zawodowych.

Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest złożenie podania, oraz klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 3, w którym należy zawrzeć następujące informacje:

–        Imię i nazwisko

–        Nazwa uczelni/szkoły

–        Kierunek, rok

–        Nr kontaktowy

–        Informacje dotyczące wyboru oddziału oraz dokładnego terminu

–        Ilość godzin (h) dydaktycznych

–        Podpis studenta/ucznia

Termin realizacji praktyk zawodowych jest ustalany z opiekunem praktyk. Praktyki odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy opiekuna.

Wzór podania o przyjęcie na praktykę stanowi Załącznik nr 1.

Nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem praktyk kandydat przekłada podanie o przyjęcie na praktykę do zaopiniowania Pielęgniarce Oddziałowej i Ordynatorowi lub Kierownikowi danej komórki.

Po uzyskaniu zgody opiekuna praktyk podanie należy złożyć w biurze Pracownika Socjalnego. W przypadku składania dokumentów w imieniu osoby ubiegającej się o praktykę kandydat powinien wypełnić:

Upoważnienie stanowiące Załącznik nr 2

Po uzyskaniu zgody, student/uczeń zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów min. 2 dni przed rozpoczęciem praktyki:

1.Umowa/Porozumienie na czas ściśle określony (dwa egzemplarze)

2.Kopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

3.Kopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)

4.Kopia zaświadczenia o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B

5.Kopia książeczki sanitarno-epidemiologicznej

6.Kopia wyniku badania kału w kierunku pałeczek z grupy Salmonella i Shigella

7.Potwierdzenie dokonania opłaty (w przypadku studentów/uczniów kształcących się uczelniach/szkołach niepaństwowych)

8.Potwierdzenie odbycia szkolenia w Dziale Służb BHP

9.Potwierdzenie odbycia szkolenia w Dziale Epidemiologii

10.Zaświadczenie o odbytym dwudawkowym cyklu szczepienia przeciwko COVID-19 lub negatywny wynik testu w kierunku wykrycia koronawirusa SARS – CoV-2 metodą RT – PCR (nie starszy niż 48 godzin) bądź wynik testu serologicznego świadczącego o wytworzeniu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2.

Cennik oraz zasady wnoszenia opłat

1.Dla studentów/uczniów kształcących się w uczelniach/szkołach niepaństwowych ustala się opłatę za kształcenie jednej osoby w wysokości:

a) 10,00 zł brutto za 1 dzień praktyki.

2. Opłata za praktyki zawodowe pobierana jest w następujący sposób:

a) w przypadku osób zgłaszających się indywidualnie opłaty można dokonać:

  • gotówką w Kasie Zakładu
  • przelewem na rachunek bankowy:

Bank: Getin Noble Bank S.A.

Nr konta: 63 1560 0013 2367 2176 2323 0001

W tytule należy podać:

„Praktyka zawodowa”, imię i nazwisko, skrócona nazwa uczelni/szkoły.

b) w przypadku podmiotów prowadzących kształcenie, kierujących osobę zainteresowaną – na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Zakładem a podmiotem prowadzącym kształcenie.

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedstawić w biurze Pracownika Socjalnego przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

Szkolenia

Każdy student/uczeń przed rozpoczęciem praktyki zobowiązany jest do odbycia obowiązkowych szkoleń:

– z zakresu BHP, które prowadzi Dział Służb BHP/ P.Poż (szkolenie odbywa się we wtorki    i czwartki o godzinie 7.15)

– z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, które prowadzi Dział Epidemiologii (szkolenie odbywa się we wtorki i czwartki o godzinie 8.00)

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (32) 459 18 01 w godz. 7.00-14.35 od poniedziałku do czwartku.

Dokumenty do pobrania:

1.      Załącznik nr 1 – Wzór podania o przyjęcie na praktykę

2.      Załącznik nr 2 – Upoważnienie

3.      Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla praktykantów