Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od wielu lat pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności  i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego oferując możliwość odbywania praktyk zawodowych.

Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest złożenie podania, oraz klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 3, w którym należy zawrzeć następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa uczelni/szkoły
 • Kierunek, rok
 • Nr kontaktowy
 • Informacje dotyczące wyboru oddziału oraz dokładnego terminu
 • Ilość godzin (h) dydaktycznych
 • Podpis studenta/ucznia

Termin realizacji praktyk zawodowych jest ustalany z opiekunem praktyk. Praktyki odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy opiekuna.

Wzór podania o przyjęcie na praktykę stanowi Załącznik nr 1.

Nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem praktyk kandydat przekłada podanie o przyjęcie na praktykę do zaopiniowania Pielęgniarce Oddziałowej i Ordynatorowi lub Kierownikowi danej komórki.

Po uzyskaniu zgody opiekuna praktyk podanie należy złożyć w Dziale Służb Pracowniczych. W przypadku składania dokumentów w imieniu osoby ubiegającej się o praktykę kandydat powinien wypełnić:

Upoważnienie stanowiące Załącznik nr 2

Po uzyskaniu zgody, student/uczeń zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów min. 2 dni przed rozpoczęciem praktyki:

 • Podanie zaopatrzone w pisemną zgodę opiekuna praktyki
 • Umowa/Porozumienie zawarta na czas ściśle określony lub skierowania w przypadku zawarcia przez PPZOZ umowy ramowej ze szkołą/uczelnią (dwa egzemplarze)
 • Kopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Kopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • Kopia zaświadczenia o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B
 • Kopia książeczki sanitarno-epidemiologicznej
 • Potwierdzenie dokonania opłaty (w przypadku studentów/uczniów kształcących się uczelniach/szkołach niepaństwowych)
 • Przedstawienie Unijnego Certyfikatu COVID potwierdzającego wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19
 • Akceptacja Klauzuli informacyjnej dla osób odbywających praktykę wraz z oświadczeniem

Cennik oraz zasady wnoszenia opłat

1. Dla studentów/uczniów kształcących się w uczelniach/szkołach niepaństwowych ustala się opłatę za kształcenie jednej osoby w wysokości:

a) 15,00 zł brutto za 1 dzień praktyki.

2. Opłata za praktyki zawodowe pobierana jest w następujący sposób:

a) w przypadku osób zgłaszających się indywidualnie opłaty można dokonać:

 • gotówką w Kasie Zakładu
 • przelewem na rachunek bankowy:
 • Bank: Getin Noble Bank S.A.
 • Nr konta: 63 1560 0013 2367 2176 2323 0001
 • W tytule należy podać:
 • „Praktyka zawodowa”, imię i nazwisko, skrócona nazwa uczelni/szkoły.

b) w przypadku podmiotów prowadzących kształcenie, kierujących osobę zainteresowaną – na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Zakładem a podmiotem prowadzącym kształcenie.

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedstawić w Dziale Służb Pracowniczych przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

Szkolenia

Każdy student/uczeń przed rozpoczęciem praktyki zobowiązany jest do odbycia obowiązkowych szkoleń:

 • z zakresu BHP, które prowadzi Dział Służb BHP/ P.Poż (szkolenie odbywa się we wtorki    i czwartki o godzinie (8:30)
 • z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, które prowadzi Dział Epidemiologii (szkolenie odbywa się we wtorki i czwartki o godzinie 8:00)

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (32) 459 18 01 w godz. 7.00-14.35 od poniedziałku do piątku.

Dokumenty do pobrania: