Regulamin obiektu

REGULAMIN  OBIEKTU

POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  ZDROWOTNEJ W  RYDUŁTOWACH  I  WODZISŁAWIU  ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU  ŚL.

Poprzez wjazd na teren Szpitala, użytkownik zawiera  z Zakładem umowę na przebywanie pojazdem mechanicznym na terenie Szpitala, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. i nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.

I. PRZEPISY  OGÓLNE

 1. Teren  Szpitala zlokalizowany w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47  i Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51 jest ogrodzony i strzeżony całodobowo  przez  licencjonowaną agencję ochrony, która działa zgodnie z zawartą umową i własną Instrukcją.
 2. Umowa na wjazd zostaje zawarta z chwilą wjazdu na teren Szpitala a kończy się wraz z  wyjazdem z terenu Szpitala. Dowodem zawarcia umowy jest bilet  potwierdzający     uiszczenie opłaty ( nie dotyczy pracowników zakładu ).
 3. Opłaty za wjazd obowiązują 7 dni w tygodniu – 24 h/dobę.
 4. Stawkę podstawową  za wjazd ustala  się w wysokości: 3,00 PLN (opłata za każdorazowy wjazd), 10 PLN (opłata za jednodobowy postój) – zmiany zg. z Zarządzeniem nr 56/2014.
 5. Zwolnieni z opłat za wjazd są inwalidzi posiadający ważne zaświadczenie o inwalidztwie (dokument którego wzór określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2004r. Nr 67, poz. 616; transport sanitarny, karetki pogotowia, taksówki z pacjentami lub po pacjentów, które korzystają z usług szpitala nie dłużej niż 15 minut, samochody z pacjentami wymagającymi nagłej interwencji lekarskiej, samochody odbierające pacjentów z oddziałów, którzy wymagają pomocy osoby trzeciej, samochody straży pożarnej, radiowozy policyjne, osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów, Żandarmerii i Straży Miejskiej , zaopatrzenie Szpitala na podstawie aktualnie obowiązujących umów/według wykazu sporządzonego przez Dział Zamówień Publicznych , ochrona Szpitala, pojazdy Urzędów Państwowych, pojazdy służbowe oznakowane symbolem CC lub CD należące do przedstawicielstw konsularnych i dyplomatycznych, najemcy jeżeli wynika to z umowy.

II.  RUCH   PIESZY

 1. Piesi przebywający na terenie Szpitala zobowiązani są do przestrzegania znaków drogowych ustawionych na drogach wewnętrznych.
 2. Pracownicy Szpitala mogą przebywać na terenie zakładu w czasie określonym                   w Regulaminie pracy Zakładu i zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów indywidualnych.
 3. Pracownicy licencjonowanej agencji ochrony, sprawującej ochronę obiektów i mienia, zgodnie z zawartą umową mają prawo do:
  – legitymowania  osób przebywających na terenie zakładu  w celu ustalenia ich tożsamości, – wzywania do opuszczenia terenu zakładu  osób zakłócających porządek pracy szpitala, – ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji, – stosowania środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych
 4. ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony.

III  RUCH  POJAZDÓW  MECHANICZNYCH

 1. Na terenie Szpitala obowiązuje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 (z późniejszymi zmianami), Prawo o ruchu drogowym.
 2. Wjazd na teren zakładu i wyjazd z terenu szpitala pojazdów samochodowych przez całą dobę odbywa się przez bramę główną  wjazdową
 3. Kontrolę w zakresie zgodności przebywania pojazdów pojazdów  z niniejszym regulaminem prowadzą służby ochrony Szpitala.
 4. Pracownicy licencjonowanej agencji ochrony uprawnieni są do kontroli:
  – pojazdów samochodowych uprawnionych do wjazdu na parking wewnątrz terenu zakładu,
  – pojazdów samochodowych osobowych i dostawczych wjeżdżających na teren zakładu.
 5.  Pojazdy samochodowe firm prowadzących prace remontowe na terenie zakładu mogą wjechać na teren zakładu w celu dostarczenia materiałów i narzędzi po uzyskaniu zezwolenia z-cy Dyrektora ds. technicznych  lub przepustki wystawionej przez  inspektora ds. technicznych. W/w pojazdy obowiązuje zakaz parkowania na terenie zakładu.
 6. Pojazdy samochodowe obcych firm dostarczających materiały do Działu Zaopatrzenia wjeżdżają na teren zakładu po okazaniu dokumentów dostawy (faktura, WZ, list przewozowy itp.) lub po uzgodnieniu  przez pracownika ochrony z działem zaopatrzenia.
 7. Pojazdy samochodowe dostarczające materiały do pozostałych komórek  organizacyjnych wjeżdżają na teren zakładu po telefonicznym uzgodnieniu z komórką organizacyjną, dla której dostarczony jest materiał.
 8. Pojazdy samochodowe po wyładowaniu materiałów zobowiązane są niezwłocznie opuścić teren zakładu.
 9. Zabrania się postoju  pojazdów na drogach pożarowych i chodnikach na czas  powyżej      1 min.
 10. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do parkowania wyłącznie wyznaczonych miejscach postojowych.

 IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ  UŻYTKOWNIKA POJAZDU

 1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego   samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu  towarzyszące.
 2. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie terenu Szpitala.
 3. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracowników Ochrony Szpitala o takowym zdarzeniu, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.

V.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

 1. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu      Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. nie odpowiada za szkody powstałe z winy innych użytkowników bądź osób trzecich.

VI PRZEPISY  BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na terenie szpitala obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz., a kierowcy zobowiązani są do przestrzegania znaków drogowych ustawionych na drogach zewnętrznych.
 2. Na terenie Szpitala bezwzględnie  zabronione jest:
 • Palenie i używanie otwartego ognia,
 • Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
 • Tankowanie,
 • Nieuzasadnione pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem,
 • Parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem i zbiornikiem paliwa,
 • Dokarmiania ptaków,
 • Wprowadzania psów,
 • Palenie wyrobów tytoniowych,
 • Przebywanie na terenie zakładu po godzinie 22ºº  osobom postronnym,
 • Wnoszenie i spożywanie napoi alkoholowych,
 • Prowadzenie handlu obwoźnego.

Dyrektor